https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

http://1hyloh.ncebhyy.com

http://9wnqug.ganghuagas.com

http://0qs0dp.suvichebq.com

http://5jhlub.cyberfart.com

http://p5sowu.louisfav.com

http://ad3pdk.scdxl.com

http://bkrtbz.adi-xz.com.cn

http://the4n1.cg724.com

http://4krgoq.gmcproshot.com

http://cps640.cdlinghang.com

搜 索
本页位置:广东新闻网 > 正文

施克辉:严守政治纪律 做政治上的明白人

http://www-gd-chinanews-com.clubjobz.com    2018-10-21 00:03     来源:中新网广东

施克辉在全省第17期领导干部党章党规党纪教育培训班上作辅导报告

  中新网广东新闻9月26日电 (索有为 粤纪宣)9月26日,广东省委常委、省纪委书记、省监委主任施克辉在全省第17期领导干部党章党规党纪教育培训班上作辅导报告时称,全省各级领导干部要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,认真落实习近平总书记关于广东工作的重要讲话精神,切实增强“四个意识”,自觉践行“两个坚决维护”,严守政治纪律和政治规矩,始终做政治上的明白人。

  施克辉回顾了党的政治纪律建设历史,深刻剖析了违反政治纪律和政治规矩的“十种人”以及近年来广东查处的违纪违法典型案件。他指出,党的历史就是一部政治纪律建设史,各级领导干部要以史为鉴、以史励志,更加自觉坚定具体地把讲政治守规矩落实到岗位上、落实到行动中。要对照违反政治纪律的典型案例,把自己摆进去,深刻反省、汲取教训,引以为戒、警钟长鸣,时刻绷紧政治纪律这根弦。

  施克辉称,新修改的党章把党的政治建设纳入党的建设总体布局并摆在首位,新修订的党纪处分条例把“两个坚决维护”作为出发点和落脚点。各级领导干部要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,切实做到内化于心、外化于行。要经常重温入党誓词、重温党的理想信念,始终守住党的初心,铭记党员身份。要注重把政治纪律要求转化为行动自觉,联系实际讲政治,用担当诠释忠诚,为广东实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”作出应有贡献。(完)[编辑:方伟彬]

分享到:31K
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[京ICP证040655号][京公网安备:110102003042] [京ICP备05004340号-1]
紫蓬山旅游开发区 查干淖尔嘎查 索池乡 后军张村村委会 幺六桥回族乡
流泰明市场 从化市 培华学院 昌五镇 尚塘乡
早点餐饮加盟 早点连锁加盟店 移动早点加盟 五芳斋早餐加盟 杨国福麻辣烫加盟费
早点加盟网 全球加盟网 双合成早餐加盟 早餐行业加盟 早点来加盟店
全福早餐加盟 早点车加盟 双合成早餐加盟 北京早点摊加盟 清美早餐加盟
来加盟 加盟包子 早点加盟商 早点连锁加盟店 包子早餐加盟